Slide thumbnail

BOEK OF TIJDSCHRIFT UITGEVEN?

BESTEL JE ISBN OF ISSN BARCODE AFBEELDING

BARCODE AFBEELDING BESTELLEN

ISBN - Internationaal Standaard Boek Nummer

Het ISBN is een unieke code die aan vrijwel iedere boekuitgave wordt toegekend, met als doel de transacties in de bedrijfskolom te vergemakkelijken en eenduidig te maken.

De afkorting staat voor International Standard Book Number, en die term is in het Nederlands met overeenkomstige spelling overgenomen als Internationaal Standaard Boek Nummer of Internationaal Standaard Boeknummer. In het spraakgebruik wordt vaak de formulering ISBN-nummer gebruikt.

Heb je al een ISBN barcode nummer?

Bestel een ISBN barcode afbeelding


Het ISBN heeft als belangrijkste kenmerken:

Het is een economisch instrument, ontworpen om het transactieverkeer tussen handelspartners te vereenvoudigen. Het bezit een welomschreven structuur volgens internationale afspraken. Binnen die afspraken zijn instanties op drie niveaus gerechtigd het beleid en beheer te voeren

Het identificeert niet een werk van een of meer auteurs, maar een bepaalde uitgave van een werk.

Behalve uitgaven in boekvorm krijgen ook enkele andere informatieproducten (educatieve software, elektronische informatiedragers) een ISBN.

Opbouw ISBN nummer

XXX-XX-XXX-XXXX-X

Het ISBN bestaat uit dertien cijfers, opgebouwd uit vijf opeenvolgende groepen.

Prefix

Het prefix onderscheidt een ISBN van andere productcodes. Zulke productcodes worden gebruikt door EAN International. EAN International heeft aan ISBN's twee prefixen toegewezen, elk van drie cijfers: 978 en 979. In 2008 is alleen het prefix 978 in gebruik.

De registratiegroep geeft doorgaans het land van publicatie aan, maar kan ook het taalgebied vertegenwoordigen.

Het eerste element van het ISBN is een driecijferig getal dat beschikbaar wordt gesteld door EAN International. Prefixen die al beschikbaar zijn gesteld door EAN International zijn 978 en 979, maar misschien dat in de toekomst meer prefixen worden toegekend als dit nodig is om de voortdurende capaciteit van het ISBN-systeem zeker te stellen.

Voorbeeld: 978

Registratiegroep

Het tweede element van het ISBN identificeert het land, de geografische regio of het taalgebied dat hoort bij het ISBN-systeem. Sommige leden van het ISBN-systeem vormen taalgebieden (bijvoorbeeld registratie groepsnummer 3 = Duitse taalgroep); andere vormen regionale eenheden (bijvoorbeeld registratie groepsnummer 982 = South Pacific). De lengte van dit element varieert, maar kan maximaal vijf cijfers bevatten.

Registratie groepselementen worden toegekend door het International ISBN Agency.

Voorbeeld: 978-0

Registrator of uitgeversaanduiding

Het derde component van het ISBN identificeert een bepaalde uitgever of imprint binnen een registratiegroep. De lengte van dit element varieert en is direct gerelateerd aan de te verwachte output van de uitgever en kan maximaal zeven cijfers bevatten. Uitgevers met de grootste te verwachten titelproductie krijgen de kortste registrator elementen toegekend en omgekeerd.

Potentiële registrators dienen een verzoek in bij het ISBN-groepsbureau dat verantwoordelijk is voor het management van het ISBN-systeem binnen het land, de regio of de taalgroep waar zij gevestigd zijn om unieke registrator elementen toegekend te krijgen. Wanneer alle ISBN’s die gekoppeld zijn aan hun registrator element zijn toegekend, kunnen zij een aanvullend registrator element toegekend krijgen om meer ISBN’s te verwerven.

Voorbeeld: 978-0-11

Publicatie of titelaanduiding

Het vierde element van het ISBN identificeert een bepaalde editie van een publicatie vaneen bepaalde uitgever. De lengte van dit element varieert en is direct gerelateerd aan dete verwachten output van de betreffende uitgever en kan bestaan uit maximaal zes cijfers.

Uitgevers met de grootste te verwachten titelproductie krijgen de langste publicatie-elemententoegekend en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat de juiste lengte van het ISBN wordt gehandhaafd, worden blanco cijfers weergegeven als leidende nullen.

Voorbeeld: 978-0-11-000222

Controlecijfer

Het vijfde element van het ISBN is het controlecijfer. Dit wordt berekend met behulp van de algoritme modulus 10.Elk van de eerste 12 cijfers van het ISBN wordt afwisselend vermenigvuldigd met 1 en 3. Het controlecijfer is gelijk aan 10 min de rest die overblijft nadat de som van de gewogen producten van de eerste 12 cijfers gedeeld is door 10, met één uitzondering. Als deze berekening resulteert in een duidelijk controlecijfer van 10, is het controlecijfer 0.

Bereken het controlecijfer met de GS1 tool

Deze informatie is afkomstig uit de Handleiding ISBN. U vindt de volledige handleiding op de website van het International ISBN Agency.


Heb je al een ISBN barcode nummer?

Bestel een ISBN barcode afbeelding